ویژگی مهم تانک جدید روسیه که غرب را نگران کرده است