قشقایی۷ – پرسپولیس ۶؛ شگفتی تاریخی در حافظیه/ حذف پرسپولیس در مرحله یک سی و دوم