تکرار تلخ حادثه ۳۰ سال قبل برای پرسپولیس

پرسپولیس در ۳۰ سال گذشته هیچ گاه چنین حذف دردناکی را  تجربه نکرده بود.