استفاده دولت سودان از سلاح شیمیایی علیه مردم

آن طور که ادعا شده، دولت سودان با استفاده از سلاح شیمیایی در دارفور صدها نفر از مردم این منطقه را طی چند ماه گذشته کشته و مصدوم کرده است.۱۸:۲۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر