اولویت های شورای اشتغال برای فراهم کردن فرصت شغلی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای اشتغال کشور برای اشتغال سه مسیر را در اولویت قرار داده است.۱۸:۲۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر