از الاکلنگ بازار سرمایه در هفته ای که گذشت تا کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات کشاورزی

بررسی بازار سرمایه در هفته گذشته و کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات کشاورزی ازمهمترین اخبار اقتصادی امروز بوده است.