این تصویر برای افزودن یک جمله ثابت به سخنرانی‌ها کافی‌ست!

اتفاقی که آخرین نمونه آن در سفر اخیر دولت مردان به قزوین ثبت رسیده و خوب یا بد، انعکاس وسیعی نیز در دنیای مجازی داشته تا برخی از آن برداشت های سیاسی کرده و بعضی در مخالفت با ایشان، از عادی بودن این اتفاق در کشورمان بگویند اما همه می‌دانیم که نه سیاسی است و […]