این تصویر برای افزودن یک جمله ثابت به سخنرانی‌ها کافی‌ست!