شاگردان قلعه‌نویی حریف ناشناخته شان را از پیش رو برداشتند