دولت فرانسه با مشکل افزایش بدهی رو به روست

دولت فرانسه در سه ماهه دوم سال میلادی با مشکل افزایش چشمگیر بدهی مواجه شده است.