حذف استقلال خوزستان از لیگ برتر / قهرمان هم به نایب قهرمان پبوست!