۱۳ نفر در موصل قبرهای خود را کندند تا زنده به گور شوند

داعش شماری از فعالان شبکه های اجتماعی را به شکل فجیعی در موصل زنده به گور کرد….