عراقی‌ها علیه فساد اداری و بیکاری تظاهرت کردند

صدها عراقی در اعتراض به فساد اداری و بیکاری تظاهرات کردند.