کدام شهر جهان دارای بهترین شرایط آب و هوایی است ؟+جدول

طبق آمار هواشناسی سردترین و گرمترین آب و هوا به ترتیب متعلق به شهر ماگادون با دمای ۲- درجه سانتی گراد وابوظبی با دمای ۳۵ درجه سانتی گراد است.