قبولی بیش از ۹۰درصد دانش آموزان مدارس غیردولتی در امتحانات