اسرائیل ۲۰ میلیون دلار غرامت به ترکیه پرداخت کرد

اسرائیل ۲۰ میلیون دلار غرامت به ترکیه پرداخت کرده است.