میزان بدهی های دولتی سوئد افزایش یافت

سوئد اعلام کرد میزان بدهی های دولتی اش از مرز ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی اش فراتر رفته است.۱۹:۰۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۹ مهر