دانشمندان برای اولین بار حمله‌ ویروس به سلول را شبیه‌ سازی کردند

برای نخستین بار، دانشمندان توانستند تا شبیه‌سازی دقیقی از حمله‌ی ویروس به یک سلول را ارائه دهند.