دانشمندان برای اولین بار حمله‌ ویروس به سلول را شبیه‌ سازی کردند