نیروهای سودان جنوبی ۱۰۰ هزار نفر را در در جنوب غربی جوبا محاصره کرده اند

نیروهای سودان جنوبی ۱۰۰ هزار نفر را در در جنوب غربی جوبا محاصره کرده اند.