سفیر روسیه در لبنان: آمریکا در سوریه اهداف انتخاباتی دارد