قدردانی رییس اورژانس کشور از اقدام به موقع اورژانس نواحی مشهد در حادثه واژگونی اتوبوس

رییس اورژانس کشور از اقدام به موقع اورژانس نواحی مشهد در حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در مشهد-چناران قدردانی کرد.