قدردانی رییس اورژانس کشور از اقدام به موقع اورژانس نواحی مشهد در حادثه واژگونی اتوبوس