رقابتهای بانوان در رشته های کیندربوت و تورینگ برگزار شد

مسابقات قایقرانی استان تهران در بخش بانوان و در رشته های کیندربوت و توری برگزارشد.