رقابتهای بانوان در رشته های کیندربوت و تورینگ برگزار شد