لحظه کتک خوردن شیر از زرافه + فیلم

در این فیلم می بینید که چگونه زرافه برای دفاع از خود به شیر حمله می کند.