نیروهای سودان جنوبی ۱۰۰ هزار نفر را در در جنوب غربی جوبا محاصره کرده اند

در ادامه درگیری ها در سودان جنوبی، در حدود ۱۰۰ هزار غیرنظامی در یک منطقه محاصره شده اند.