پورموسوی: گل نزدیم و حذف شدیم

پورموسوی می گوید به بازیکنان اعتماد دارم و می دانم می توانیم جز مدعیان لیگ برتر باشیم.