۲۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت تلفن/ چالش مخابرات با شهرداریها

مدیر امور شبکه شرکت مخابرات ایران گفت: به دلیل برخی مشکلات اجرایی با شهرداریها ۲۰ هزار خط تلفن در صف اتصال قرار دارند. با تک شات همراه باشید.