۲۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت تلفن/ چالش مخابرات با شهرداریها