تلویزیون را باید در قالب یک ترکیب بندی در نظر گرفت/سعی کرده ام علم را تماشایی کنم