چرا داعش مدارس نینوا را بست؟

العالم – گروه تروریستی داعش تمام مدارس استان نینوی را بست و معلمین شاغل در آن را اخراج کرد….