تنها در جاده سالمندی/ سقوط آزاد امید به زندگی در سالمندان

سالمندان این دوره زمانی، در جاده زندگی تنها ماندند و برای افزایش امید و سرزندگی خود، به یک انرژی و حمایت از طرف نزدیکانشان احتیاج دارند.