کربی: ادامه گفتگوها برای کاهش تنش میان هند و پاکستان اهمیت دارد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همکاری بیشتر پاکستان و هند را در مبارزه با تروریسم خواستار شد.