سرخ پوشان از حریف خود سرتر بودند/ درخشان: پرسپولیس حریفش را دست کم گرفت