بررسی سریع کادنزا ۲۰۱۷؛ وقتی کیا مسیر لکسوس را در پیش می گیرد