المنار: سعد حریری با میشل عون دیدار کرد

رئیس جریان مستقبل لبنان و رئیس جریان ملی آزاد این کشور دیدار کردند.