سلب صلاحیت جذب دانشجو در ۹ دانشگاه غیر انتفاعی/ رشته علوم اقتصادی از ۱۲ دانشگاه حذف شد

به دلیل اجرا نکردن قوانین جاری وزارت علوم در سال تحصیلی جدید ۹ مؤسسه غیر انتفاعی حق جذب دانشجو ندارند.