هند: شرکت نالکو در احداث کارخانه ذوب آلومینیوم در ایران تجدید نظر کند