گشت و گذار اینستاگرامی معاون عربی و افریقایی امور خارجه

معاون عربی و افریقایی امور خارجه در چند پست اینستاگرام خود بازدیدی از چند اثر باستانی داشت.