گشت و گذار اینستاگرامی معاون عربی و افریقایی امور خارجه