خاطرات جنگ مهدی رگبار در بدون تعارف + فیلم

بدون تعارف این هفته مهمان مهدی صوراسرافیل معروف به مهدی رگبار یکی از رزمندگان جانباز دفاع مقدس می باشد.