تحت هیچ شرایطی از آرمان فلسطین دست نمی کشیم/به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلیمان را نمی دهیم

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران تحت هیچ شرایطی از آرمان فلسطین دست نمی کشد، طرح موضوع حقوق بشر ایران توسط وزیر اقتصاد آلمان را نامربوط خواند و تصریح کرد: به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلیمان را نمی دهیم.