تحت هیچ شرایطی از آرمان فلسطین دست نمی کشیم/به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلیمان را نمی دهیم