از صادرات زرد چوبه تا واردات حشره کش

از واردات حشره کش و کامپوزیت تا صادرات زرد چوبه و حصیر از جمله آمار ارائه شده از سوی گمرک است.