۹ مامور گمرک و پلیس در بلغارستان تحت پیگرد قرار گرفتند