مرد عجیب یک هشت‌پا را زنده زنده خورد/ساخت تابوت‌ متناسب با شغل/رنگین‌کمان از زاویه‌ای دیگر+تصاویر