تولیدات داخلی باید مورد حمایت جدی قرار گیرد

برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید تولیدات داخلی مورد حمایت های همه جانبه سازمان ها و ارگان ها قرار گیرد.