نامزدهای دریافت جایزه پسر طلایی اروپا معرفی شدند

فهرست اولیه نامزدهای دریافت جایزه پسر طلایی اروپا متشکل از ۴۰ نفر اعلام شد.