آیا پروژه‌ی خودروی گوگل دچار مشکلات بنیادی شده است؟

به نظر می‌رسد مشکلات بنیادی، پروژه‌ی خودروی خوردان گوگل را با چالش روبرو کرده است.